அரசசேவை ஆட்சேர்ப்பு, இடமாற்றம், பதவியுயர்வுகளை இடைநிறுத்துக – தேர்தல் ஆணையாளர் அறிவிப்பு

dayananda_disanayake.jpgஜனாதி பதித் தேர்தல் காலத்தில் அரச சேவைகளில் ஆட்சேர்ப்புக்கள், இடமாற்றங்கள், மற்றும் பதவியுயர்வுகள் இடம்பெறுவதை நிறுத்தி வைக்குமாறு தேர்தல் ஆணையாளர் சகல அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கும் அறிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் ஆணையாளர் ஊடாக விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *