ஆனையிறவுத் தடைமுகாமில் சகல வாகனங்களும் பதிவுக்குட்படுத்தப்படுகின்றன.

Elephant_Passகுற்றச்செயல்கள் மற்றும் கடத்தல்களைத் தடுக்கும் வகையில்  ஆனையிறவு தடைமுகாமில் சகல வாகனங்களும் பதிவிற்குட்படுத்தப்படுகின்றன. வெளியிடங்களிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வரும் வாகனங்கள், யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியிடங்களுக்குச் செல்லும் வாகனங்கள் என அனைத்தும் இவ்வாறு பதிவுகளுக்குட்படுத்தப்படுகின்றன.

வாகனங்களின் பதிவிலக்கம், அவற்றின் வகை மற்றும். வாகனச்சாரதியின் பெயர் என்பன ஆனையிறவுத் தடைமுகாம் படையினரால் பதிவுக்குட்படுத்தப்படுகின்றது. பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் சோதனையிடப்படுகின்றமையும் குறிப்பிடத்க்கது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *